bong99
  • 10,000 VNĐ 1 CREDIT COMMISSION NHÂN 1
  • 15,000 VNĐ 1 CREDIT COMMISSION NHÂN 2 
  • 20,000 VNĐ 1 CREDIT COMMISSION NHÂN 3

 

*** Yêu cầu phải có 3 member trở lên